de ziel van de plek

Ruimtelijke onderbouwing Cuneraweg 352A Rhenen

Nu in november 2016 het bestemmingsplan voor de Cuneraweg 352A te Rhenen is vastgesteld, start begin 2017 de bouw van twee villa’s langs de weg van Rhenen naar Veenendaal.

In de lintbebouwing langs de Cuneraweg in Rhenen-Veenendaal wordt een voormalige boerderijwoning vervangen door twee woningen. Antony Marcelis verzorgde de stedenbouwkundige en landschappelijke verantwoording van deze invulling. Het fijnkorrelig karakter van het lint blijft gehandhaafd, waarbij een sinds enkele jaren lege kavel nieuwe betekenis krijgt.

Voor de planologische procedure stelde hij vervolgens het bestemmingsplan op en coördineerde hij de haalbaarheidsonderzoeken voor de onderdelen bodemkwaliteit, geluidhinder en ecologische waarden.